venres, outubro 24, 2014

1º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICABASESPRIMEIRA

Poderán participar todo o alumnado matriculado no curso 2014/15 no IES Laxeiro de Lalín. O resto do persoal do centro pode presentar traballos fóra de concurso.

 

SEGUNDA

Establécese unha única categoría.

 

TERCEIRA 

Haberá dous premios para os mellores traballos entregados. O xurado resérvase a posibilidade de entregar algún premio especial á orixinalidade.

 

CUARTA

Os participantes deberán presentar un máximo de tres fotografías nas que aparezan reflectidos, dalgún xeito, contidos matemáticos. Cada fotografía levará  un título no que se fará referencia ao contido matemático que representa. As fotografías serán orixinais, realizadas con cámaras analóxicas ou dixitais (incluídos móbiles) pero, en todo caso, sen manipular.
O tamaño é libre e permítese que sexa en cor, branco e negro ou sepia.
ACORDÁDEVOS QUE VALORAMOS SOBRE TODO A ORIXINALIDADE!!!.

QUINTA

O prazo de presentación das fotos será do 24 de Outubro ao 10 de novembro. Poderán entregarse a calquera membro do departamento de Matemáticas ao que se lle deberá indicar o curso e grupo ao que pertenza o/a autor/a da foto. No caso de presentalas en papel deberá facerse nun sobre no que figure por fóra: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA.

 

SEXTA

O xurado valorará as fotos presentadas tanto desde o punto de vista estético como matemático. Dito xurado estará composto polo profesorado do Departamento de Matemáticas e o profesorado do Departamento de Plástica e a súa decisión será inapelable podendo quedar algún dos premios deserto.

 

SÉTIMA

Coas fotografías presentadas realizarase unha exposición no centro.

OITAVA

O Departamento de Matemáticas estará facultado para resolver as controversias ou circunstancias especiais que puidesen xurdir, así como para interpretar as presentes bases. A súa decisión terá carácter definitivo. A participación no concurso implica a aceptación das súas bases.

Ningún comentario:

Publicar un comentario